Zarządzenie Nr 283/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Mielnik i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

     Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3  i 5  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. poz. 645), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie reguluje sposób dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Mielnik oraz pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik, okresy za które jest sporządzana ocena, kryteria na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skala ocen.

2.  Integralną część określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Mielnik oraz pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Mielnik podlega okresowym ocenom zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

§ 3. 1. Ocena pracowników jest dokonywana w formie pisemnej, na arkuszu oceny pracowniczej.

2.  Oceny pracowników dokonuje bezpośredni przełożony pracownika w oparciu o analizę jego pracy w okresie podlegającym ocenie oraz rozmowy z ocenianym pracownikiem.

3. Przełożony dokonuje opisowej oceny pracownika w częsci A arkusza oceny oraz wystawia ogólną ocenę pracownika w częsci B arkusza oceny według następującej skali:

1) bardzo dobra,
2) dobra,
3) dostateczna,
4) negatywna.

4.  Ocenę sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się ocenianemu pracownikowi, a drugi Wójtowi Gminy.

5.  Oceny kierowników referatów Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach dokonuje Wójt Gminy Mielnik lub Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy sprawujący bezpośredni nadzór zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy.

§ 4. Oceny pracownika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy oraz w jednostce organizacyjnej dokonuje sie według kryteriów określonych w regulaminie.

§ 5. Sekretarz Gminy koordynuje sprawy związane z oceną pracowników, w szczególności nadzoruje kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz informuje zobowiązanych do dokonania oceny o zbliżającym się terminie dokonania oceny.

§ 6. 1. Pracownik podlega pierwszej ocenie po upływie 12 miesięcy od zatrudnienia w Urzędzie (jednostce organizacyjnej Gminy).

2.  Kolejnej ocenie pracownik podlega po 2  latach od porzedniej oceny.

§ 7. Od dokonanej oceny pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wójta Gminy w terminie 7  dni od doręczenia pracownikowi oceny na piśmie.

2.  Wójt Gminy rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od wniesienia.

3.  W wyniku rozpatrzenia odwołania Wójt Gminy utrzymuje ocenę w mocy, zmienia ocenę lub uchyla ocenę i nakazuje dokonanie ponownej oceny pracownika.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 283/14 (PDF, 554,08 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 283/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Mielnik i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-01-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-02