Zarządzenie Nr 299/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594; zm. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318) w związku z § 6 ust. 1 pkt 5 i § 8 uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 3168) zarządzam, co następuje:

§ 1. Umarzam należności pieniężne przysługujące Gminie Mielnik w kwocie 7534,35 zł i odsetki w kwocie 391,89 zł do dnia umorzenia, najemcy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik wykorzystywanej do prowadzenia placówki opieki zdrowotnej pod nazwą "Gminny Ośrodek Zdrowia".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 299/14 (PDF, 96,85 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 299/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-02-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-02-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-02-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-02-13