Zarządzenie Nr 341/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

     Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938,  poz. 1646 z 2014r. poz. 379) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/196/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 22.796.197zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.248.082zł
- majątkowe w wysokości 5.548.115zł

Wydatki ogółem 28.047.002zł, z tego:
- bieżące w wysokości 16.930.975zł
- majątkowe w wysokości 11.116.027zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 5.250.805zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.300.000zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 950.805zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 341/14 (PDF, 332,57 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 341/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-07-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-07-18

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-07-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-07-18