Zarządzenie Nr 345/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

     Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Tworzy się gminne samodzielne formacje: drużynę ratownictwa ogólnego oraz drużynę wykrywania i alarmowania.

2. Organizację wewnętrzną formacji wyszczególnionych w ust. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Drużyna ratownictwa ogólnego jest formacją przeznaczoną do prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacji ludności w czasie zagrożenia i wojny oraz w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub do usuwania jej skutków.

2. Drużyna wykrywania i alarmowania jest przeznaczona do wykonywania zadań w zakresie wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności - w czasie zagrożenia i wojny oraz w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub do usuwania jej skutków.

§ 3. Zobowiązuje się Inspektora ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, spraw przeciwpożarowych, współpracy z jednostkami organizacyjnymi, służbami mundurowymi i innych Urzędu do wytypowania osób do nadania przydziałów do formacji, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz do opracowania planów działania tych formacji.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 6/OC-1/95 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Mielnik.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 345/14 (PDF, 180,24 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 345/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-07-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-07-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-07-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-07-30