Zarządzenie Nr 353/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

     Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112; z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014r. poz. 1134) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zapewniam na terenie Gminy Mielnik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie: urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów wyborczych komitetów wyborczych, na tablicach informacyjnych Gminy rozmieszczonych w miejscowościach na terenie gminy.

2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 2. Zakazuję umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych na wiatach przystankowych na terenie gminy Mielnik.

§ 3. Plakaty i hasła nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt zobowiązanych.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Mielnik, a także zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielnik.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 353/14 (PDF, 96,47 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 353/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-09-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-09-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-09-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-09-04