Zarządzenie Nr 362/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:"Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Mielnik".

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907; z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Mielnik", w następującym składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Justyna Lewkowicz - członek.

§ 2. Projekt jest współfinansowany z funduszy zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska dla Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

§ 3. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 362/14 (PDF, 98,52 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 362/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:"Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-10-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-10-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-10-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-10-21