Zarządzenie Nr 172/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

     Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647; zm z 2012r. poz. 951) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

  1. Justyna Barwiejuk - Przewodniczący,
  2. Dariusz Romaniuk - Wiceprzewodniczący,
  3. Tomasz Ołdytowski  - członek,
  4. Jerzy Tokajuk - członek.

§ 2.  Regulamin organizacji i tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 172/13 (PDF, 173,94 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 172/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-01-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-01-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-10