Zarządzenie Nr 176/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675); art. 19 ust. 2 w związku z art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; zm. z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam regulamin zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik stanowiący Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Wyznaczam Sekretarza Gminy do zapoznania pracowników z jego treścią.

§ 4. Tracą moc zarządzenia Wójta Gminy Mielnik nr 64/11 z dnia 21 listopada 2011 r. wsprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik oraz nr 74/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 176/13 (PDF, 1,16 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-01-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-01-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-22