Zarządzenie Nr 180/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) i uchwałą Nr IV/10/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie tryby i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuje się zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwany dalej "Zespołem", w następującym składzie:

1. Halina Mirowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku,
2. Alicja Sawczuk - Dyrektor Zespołu Szkół im.Unii Mielnickiej w Mielniku,
3. Barbara Skrzypczyńska - pielęgniarka Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mielniku,
4. Roman Demianowicz - Kierownik Posterunku Policji w Nurcu Stacji,
5. Barbara Warszycka - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielniku,
6. Małgorzata Rokosz - członek Parafialnego Koła "Caritas" w Mielniku.

§ 2. W razie nieobecności członka Zespołu zastępstwo będzie pełnić osoba wskazana przez podmiot reprezentujący zgodnie z porozumieniem.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 19/11 Wójta Gminy Mielnik z dn. 13 kwietnia 2011r. w sprawie powołania składu zespołu interdyscyplinarnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 180/13 (PDF, 94,94 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 180/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-01-31

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-01-31

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2013-01-31

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-01-31