Zarządzenie Nr 185/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz.567) w związku z § 6 ust. 1 pkt 5 i § 8 uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 3168) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Umarzam należności pieniężne przysługujące Gminie Mielnik w kwocie 13701,10 zł i odsetki w kwocie 1285,56 zł do dnia umorzenia, najemcy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik wykorzystywanej do prowadzenia placówki opieki zdrowotnej pod nazwą "Gminny Ośrodek Zdrowia".

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Mielnik.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 185/13 (PDF, 93 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 185/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-02-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-02-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-02-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-02-12