Zarządzenie Nr 195/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury Gminy Mielnik oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

    Na podstawie art. 10 ust 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z póź. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12 marca 2012 r. (Dz. U. z dnia 23 lipca 2012 r. poz. 842) zarządzam co następuje:
§ 1. Określam:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zwanej dalej "ustawą" zatrudnionym w samorządowych instytucjach kultury Gminy Mielnik,
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom instytucji, o których mowa w pkt. 1.

§ 2. Nagroda roczna może być przyznana za rok obrachunkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zmian.) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną jeżeli w tym roku jednostka organizacyjna gminy:

1) uzyskała dodatni wynik finansowy, a jeżeli ujemny, to powodem którego były okoliczności niezależne od jednostki określonej w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306),
2) efektywnie realizowała zadania i cele statutowe,
3) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy,
4) wykonała zgodnie z prawem plan finansowy.

§ 3. 1. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu kierownikowi, który zajmował stanowisko przez cały rok obrachunkowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, rozwiązanie umowy o pracę z jego winy lub odwołanie go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nastąpiło z winy pracownika.
2. Nagroda jest przyznawana w okresie I kwartału roku kalendarzowego za poprzedni rok.

§ 4. 1. Nagrodę roczną kierownikowi samorządowej instytucji kultury Gminy Mielnik przyznaje Wójt Gminy Mielnik na wniosek statutowego organu nadzorczego.
2. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt. 1 wymienionej ustawy nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
3. Nagroda roczna wypłacana jest ze środków budżetu właściwej instytucji kultury.

§ 5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi samorządowej instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 195/13 (PDF, 179,3 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 195/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury Gminy Mielnik oraz określenia wzo... (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-03-01

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-03-01

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2013-03-01

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-03-01