Zarządzenie Nr 209/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone kołową koparko-ladowarką WB93R-5

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) oraz uchwały Nr XVIII/99/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 147, poz. 1722) zarządzam co nastepuje:

§ 1. 1. Ustalam  następującą cenę za świadczoną usługę kołową koparko-ladowarką WB93R-5:

1) przy czasie pracy do 5 godzin - 120,00 zł /godz,
2) przy czasie pracy 6 godzin i powyżej - 82,00 zł /godz.

§ 2. Ustalone ceny są cenami netto, do ktorych doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 209/13 (PDF, 91,78 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 209/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone kołową koparko-ladowarką WB93R-5

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-05-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-05-08

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-05-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-05-08