Zarządzenie Nr 222/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyboru beneficjentów ostatecznych oraz przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”, w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013

     Na podstawie art.30-31 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 153), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję rekrutacyjną dla wyboru beneficjentów ostatecznych do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

1) Barbara Hackiewicz,
2) Małgorzata Joanna Szymańska,
3) Jowita Tatarczyk.

§ 2. Do zadań Komisji należeć będzie:

1. Wybór beneficjentów ostatecznych do Projektu,
2. Utworzenie listy rezerwowej beneficjentów ostatecznych.

§ 3. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” wraz z załącznikami, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 1. Grupę docelową projektu stanowią osoby nieposiadające w gospodarstwie domowym komputera i dostępu do Internetu, zamieszkałe na terenie Gminy Mielnik.

2. Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:

1) Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
2) Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3  pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS
5) osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3  pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
6) dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1  osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

§ 5. Nabór kandydatów do uczestnictwa w projekcie przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 22 lipca 2013 r. do godz. 15.00.

§ 6. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru beneficjentów ostatecznych na podstawie kryteriów wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, będącego załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Z ostatniego posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający decyzję Komisji, wraz z listą beneficjentów przyjętych do projektu oraz listą rezerwową beneficjentów ostatecznych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 222/13 (PDF, 299,18 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 222/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyboru beneficjentów ostatecznych oraz przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ... (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-21