Zarządzenie Nr 225/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania zespołu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów.

     Na podstawie art.30-31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594), oraz art. 111 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów, zwany dalej zespołem, w następującym składzie:

1) Adam Tobota,
2) Małgorzata Joanna Szymańska,
3) Agnieszka Koc,
4) Piotr Wysocki.

§ 2. W wyniku konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), jako jednoetapowy konkurs architektoniczny, kwalifikujący autora wybranej pracy konkursowej do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1.1.Regulaminu konkursu, wyłoniony został zwycięzca, który będzie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej kładki pieszo - rowrowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów.

§ 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.     Projekt jest częścią projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie" realizowanego w ramach działania V.2 "Trasy rowerowe", Oś priorytetowa V „Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne" Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 225/13 (PDF, 100,02 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 225/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powołania zespołu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo - rowerowej ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-25