Zarządzenie Nr 244/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

 

   Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XIX/129/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 35.534.553zł, z tego:
- bieżące w wysokości 16.900.390zł
- majątkowe w wysokości 18.634.163zł
Wydatki ogółem 40.014.047zł, z tego:
- bieżące w wysokości 16.047.658zł
- majątkowe w wysokości 23.966.389zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 4.479.494zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.080.000zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.399.494zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 244/13 (PDF, 323,41 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 244/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-08-29

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-08-29

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2013-08-29

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-08-29