Zarządzenie Nr 254/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645) i art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz uchwały Nr XIX/129/12 Rady gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2013, uchwały Nr XXIV/176/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.300.000zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 772.000zł,
2) sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetu gminy w kwocie 528.000zł.

§ 2. 1. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami następować będzie z dochodów budżetowych w latach 2014 - 2020.

2. Zabezpieczeniem kredytu długoterminowego będzie weksel in blanco.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 254/13 (PDF, 97,81 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 254/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-10-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-17