Zarządzenie Nr 255/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

     Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XIX/129/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 33.819.493zł, z tego:
- bieżące w wysokości 16.916.208zł
- majątkowe w wysokości 16.903.285zł

Wydatki ogółem 37.339.492zł, z tego:
- bieżące w wysokości 16.018.240zł
- majątkowe w wysokości 21.321.252zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 3.519.999zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.048.000zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.471.999zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 255/13 (PDF, 339,26 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 255/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-10-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-22