Zarządzenie Nr 265/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniu 14 listopada 2013r.

     Na podstawie art. 31 w związku z art. 33 ust. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm.645) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z nieobecnością Wójta Gminy Mielnik w dniu 14 listopada 2013r., upoważniam Pana Piotra Wysockiego Sekretarza Gminy do zastępowania Wójta Gminy Mielnik.

§ 2. 1. Udzielam Panu Piotrowi Wysockiemu Sekretarzowi Gminy na czas zastępstwa, o którym mowa § 1  niniejszego zarządzenia, pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Wójta Gminy Mielnik wszelkich czynności prawnych z zakresu prawa materialnego i procesowego, w tym w szczególności do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych pn.: "Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do Interneru dla beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" oraz „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100 groszy)”, z wyłączeniem udzielania upoważnień do wydawania w imieniu Wójta Gminy Mielnik decyzji administracyjnych oraz z wyłączeniem spraw dotyczących umarzania wierzytelności Gminy Mielnik i jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

2. Pełnomocnictwo obejmuje umocowania do ustanawiania innych pełnomocnictw w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 265/13 (PDF, 96,58 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 265/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniu 14 listopada 2013r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-11-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-11-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-11-13