Zarządzenie Nr 266/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100 groszy)"

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100 groszy)", w następującym składzie:

1. Agnieszka Koc - przewodniczący Komisji,
2. Małgorzata Joanna Szymańska - sekretarz Komisji,
3. Paweł Pura - członek Komisji,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do Regulamiu Zamówień Publicznych w Urzędzie gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 266/13 (PDF, 99,6 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 266/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-11-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-11-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-11-20