Zarządzenie Nr 268/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

     Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 594; z póź. zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7  grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji I Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020 zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję ds. Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji I Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik w następującym składzie:

1. Piotr Wysocki – koordynator Komisji – Sekretarz Gminy;
2. Władysław Stankiewicz- członek Komisji – Przewodniczący Rady;
3. Halina Mirowska – członek Komisji – Kierownik GOPS;
4. Barbara Hackiewicz – członek Komisji – Starszy Pracownik Socjalny;
5. Alicja Sawczuk – członek Komisji – Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej;
6. Irena Wysocka- członek Komisji – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej;
7. Urszula Tomasik – członek Komisji – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

§ 2. Do zadań Komisji ds. realizacji i monitoringu Gminnej Strategii Integracji I Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik należy:

1) Koordynacja wdrażania poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych w całym okresie realizacji strategii.
2) Opracowywanie rocznych raportów o efektach realizacji strategii i przedstawianie ich Radzie Gminy.
3) Coroczne przedkładanie Radzie Gminy aktualizacji Gminnej Strategii Integracji I Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 268/13 (PDF, 101,06 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 268/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-11-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-11-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-11-29