Zarządzenia Wójta Gminy z 2018 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VIII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
7/18 28.12.2018 w sprawie ustalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2019
6/18 20.12.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik w 2019 roku”
5/18 20.12.2018 w sprawie zmiany członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej
4/18 14.12.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mielnik w 2019 roku"
3/18 12.12.2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej użyczonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
2/18 12.12.2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów w tym pędnych (olej napędowy/etylina) znajdujących się w ewidencji urzędu gminy
1/18 11.12.2018 w sprawie zmiany członka komisji powołanej do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiacych jej własności

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
297/18 21.11.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
296/18 15.11.2018 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029
295/18 14.11.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
294/18 14.11.2018 w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2019r.
293/18 14.11.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa
292/18 08.11.2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych
291/18 07.11.2018 w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa  dla Dyrektora Żłobka Gminnego w Mielniku
290/18 30.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
289/18 30.10.2018 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 287/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 października 2018 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2018 r".
288/18 29.10.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa wraz z montażem zestawów fotowoltaicznych oraz instalacji solarnej w obiektach stanowiących własność Gminy Mielnik"
287/18 25.10.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2018 r".
286/18 23.10.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mielnik
285/18 18.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
284/18 17.10.2018 w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik
283/18 12.10.2018 w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas urlopu wypoczynkowego w dniach od 12  października do 22 października 2018 roku
282/18 04.10.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności
281/18 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
280/18 26.09.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Mielnik
279/18 26.09.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
278/18 26.09.2018 w sprawie likwidacji i zbycia składników majątku ruchomego Gminy Mielnik
277/18 25.09.2018 w sprawie powołania komisji do oceny wartości użytkowej składników mienia stanowiących własność Gminy
276/18 24.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
275/18 13.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
274/18 12.09.2018 o zmianie Zarządzenia Nr 6/05 z dnia 11 października 2005 roku, Zarządzenia Nr 8/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku oraz Zarządzenia Nr 80/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
273/18 20.08.2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
272/18 17.08.2018 w sprawie  zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
271/18 17.08.2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018r.
270/18 13.08.2018 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Dyrektora Żłobka Gminnego w Mielniku
269/18 09.08.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Mielniku
268/18 27.07.2018 w sprawie powołania pełnomocnika ds. oragnizacji Żłobka Gminnego w Mielniku
267/18 24.07.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Mielniku"
266/18 24.07.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa i modernizacja ulic w Mielniku: Ścianka, Górna, Uroczysko"
265/18 16.07.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
264/18 09.07.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie nakładek z betonu asfaltowego na terenie Gminy Mielnik"
263/18 05.07.2018 w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas urlopu wypoczynkowego w dniach od 9 lipca do 13  lipca 2018 roku
262/18 28.06.2018 o zmianie Zarządzenia Nr 260/18 w sparwie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
261/18 27.06.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
260/18 26.06.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia prztargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
259/18 19.06.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
258/18 14.06.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa chaty edukacji przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- etap II stan surowy"
257/18 10.05.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
256/18 08.05.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
255/18 07.05.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Stanisława Dubois w Mielniku"
254/18 24.04.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
253/18 24.04.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2017r.
252/18 18.04.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie cieku wodnego Rubinek w Mielniku"
251/18 11.04.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Mielnik
250/18 10.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik
249/18 28.03.2018 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w gminie Mielnik"
248/18 27.03.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017r.
247/18 27.03.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
246/18 22.03.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w gminie Mielnik"
245/18 22.03.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja budynku gminnego przy pl. Kościuszki 7 w Mielniku"
244/18 21.03.2018 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówień publicznych w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: „Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2018r.”
243/18 20.03.2018 w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2018 roku
242/18 09.03.2018 w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020 ” w 2018r.
241/18 08.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik
240/18 01.03.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik"
239/18 28.02.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
238/18 28.02.2018 w sprawie wyceny i zbycia składników majątku ruchomego Gminy Mielnik
237/18 23.02.2018 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku”
236/18 20.02.2018 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Mielnik
235/18 12.02.2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
234/18 12.02.2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mielnik na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
233/18 07.02.2018 w sprawie zmiany harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy Mielnik
232/18 02.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2018 roku
231/18 02.02.2018 w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2018 roku
230/18 02.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku przez Gminę Mielnik
229/18 30.01.2018 w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Radziwiłłówka oraz wyboru członka rady sołeckiej w sołectwie Adamowo-Mętna
228/18 30.01.2018 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku”
227/18 30.01.2018 w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku przez Gminę Mielnik
226/18 25.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich na terenie gminy Mielnik
225/18 16.01.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2018 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji
224/18 16.01.2018 w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik 2018r.
223/18 16.01.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2018 roku
222/18 16.01.2018 w sprawie ustalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2018
221/18 11.01.2018 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik
220/18 10.01.2018 o zmianie zarządzenia w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym
219/18 02.01.2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-02