20/19

Zarządzenie Nr 20/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 5 marca 2019 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994; z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 31/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 ust. 4. otrzymuje brzmienie: "4. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Zamawiającego może wyrazić zgodę na udzielenie zamówienia, niepodlegającego przepisom ustawy, bez stosowania procedur określonych w niniejszym Regulaminie. Odstępstwa te muszą być poprzedzone pisemnym wnioskiem pracownika z właściwym uzasadnieniem. Dotyczy to w szczególności zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy oraz:

1) zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się cyklicznie, jeżeli współpraca z dotychczasowym dostawcą lub realizatorem usług przebiegała bez uwag;

2) zamówień na roboty budowlane, dostawy lub usługi, w których wykonawca wykazywać się wynien specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, np. w zakresie wiedzy o historii Gminy Mielnik przy zamówieniach wymagających posiadania takiej wiedzy, doświadczeniem artystycznym w realizacji podobnych przedsięwzięć np. przy budowie pomnika, itp."

- w § 3 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: "5.Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie zwalnia od stosowania zasad dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących finansów publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 20/19 (PDF, 98,42 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 marca 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-03-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-05