34/19

Zarządzenie Nr 34/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia  konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2019 roku

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1510, zm. poz.1515, poz. 1532, poz. 1544, poz. 1552, poz. 1669, poz. 1925, poz.2192, poz. 2429; Dz.U. z 2019 r. poz. 60, poz. 303, poz. 399 i poz. 447), oraz Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18.03.2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2019 roku.

§ 2. Integralną część zarządzenia stanowi regulamin otwartego konkursu ofert na realizację Programu, zgodnie z treścią w załączniku.

§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w §1, zwaną dalej Komisją w składzie:

  1. Tomasz Gorochowicz - przewodniczący Komisji,
  2. Emilia Śnieżko - zastępca przewodniczącego Komisji,
  3. Anna Terebun - Borkowska -  członek Komisji.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielnik w terminie co najmniej 15 dni przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 34/19 (PDF, 225,43 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2019 roku (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-04-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-18