41/19

Zarządzenie Nr 41/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ul. Brzeska 132 do zastępowania dyrektora ww. szkoły w czasie jego nieobecności

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 3 czerwca 2019 r. wyznaczam Panią Alinę Pleszuk - nauczycielkę zatrudnioną w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku podczas jego nieobecności w okresie od 03.06.2019 r. do 06.06.2019 r.

§ 2. Zakres obowiązków i uprawnień dyrektora określają ustawa Prawo oświatowe, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa Kodeks pracy, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

§ 3. Udziela się Pani Alinie Pleszuk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zarządzania Zespołem Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w okresie wskazanym w § 1, a w szczególności do:

1) reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku wykonywania i dokonywania przez tę jednostkę jej ustawowych zadań:

a) przed wszystkimi władzami, urzędami, sądami, bankami, przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi;
b) przy zawieraniu umów, dokonywaniu rozliczeń finansowych i podejmowaniu innych czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu;
c) prowadzenia czynności niezbędnych w zakresie prawidłowej centralizacji podatku VAT;

2) korzystania z przywilejów i obowiązków kierownika zakładu pracy zgodnie z kodeksem pracy i przepisami szczególnymi dotyczącymi funkcjonowania placówki - ustawa Prawo oświatowe i ustawa Karta Nauczyciela;
3) realizacji planu finansowego jednostki;
4) składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
5) wykonywania wszelkich czynności procesowych w zakresie określonym w art. 91 ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

§ 4. Jeżeli z przepisów szczególnych wynika, że do zrealizowania zadań niezbędna jest szczególna forma, ich realizacja może nastąpić po uzyskaniu odrębnego upoważnienia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.06.2019 r.

Zastępca Wójta 

Marcin Jerzy Czerwiński

Załączniki do treści

  • 41/19 (PDF, 101,91 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ul. Brzeska 132 do zastępowania dyrektora ww. szkoły w czasie jego nieobecności

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Wójta, Marcin Czerwiński

Data wytworzenia: 2019-06-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-03