48/19

Zarządzenie Nr 48/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mielnik do prowadzenia spraw Gminy Mielnik

Na podstawie art. 33 ust. 1 - 2, ust. 4-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Zastępcę Wójta Gminy Mielnik Pana Marcina Jerzego Czerwińskiego do prowadzenia w moim imieniu spraw Gminy wchodzących w zakres zwykłego zarządu.

§ 2. Prowadzenie spraw, o których mowa w §1 obejmuje zwłaszcza:

- wykonywanie funkcji bezpośredniego zwierzchnika służbowego, w stosunku do pracowników Urzędu Gminy Mielnik oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy,

- reprezentowania Gminy Mielnik i Urzędu Gminy Mielnik na zewnątrz, w tym przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi, bankami oraz w stosunku do osób indywidualnych,

- zarządzaniem mieniem Gminy,

- podejmowania działań w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roli kierownika zamawiającego, w tym podpisywania zawartych w wyniku tych postępowań umów,

- występowania jako przedstawiciel Gminy w sprawach dotyczących realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym do podpisywania wniosków o dofinansowanie,  wniosków o płatność oraz zawierania umów,

- wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonych już upoważnień.

§ 3. 1. Upoważnienie, o którym mowa w § 2 skutkuje od dnia podpisania na czas zastępstwa Wójta Gminy Mielnik w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Upoważnienie może być zmienione w każdej chwili w formie zarządzenia. Wygasa one z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 48/19 (PDF, 97,22 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mielnik do prowadzenia spraw Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-07-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-07-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-07-25