51/19

Zarządzenie Nr 51/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik" w 2019 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 i poz. 1309) oraz na podst. art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i poz. 1394) i art. 114 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190, poz. 2219; Dz. U. z 2019 r., poz. 492, poz. 730 i poz. 959) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn."Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik" w 2019 roku.

§ 2. Dokumentacja konkursowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w §1, zwaną dalej Komisją w składzie:

1) Piotr Wysocki - przewodniczący Komisji,
2) Emilia Śnieżko - zastępca przewodniczącego Komisji,
3) Tomasz Gorochowicz - członek Komisji.

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń w terminie co najmniej 15 dni przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 51/19 (PDF, 366,01 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik" w 2019 r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-08-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-08-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-08-21