72/19

Zarządzenie Nr 72/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) i art. 91 ust. 2, art. 217 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr V/22/19 z dnia  21 stycznia 2019r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2019, uchwały V/23/19 Rady Gminy Mielnik z dnia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 - 2029 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 800.000zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 754.000zł,
2) finansowanie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu gminy w kwocie 46.000zł.

§ 2. 1. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami następować będzie z dochodów budżetowych w latach 2021 - 2025.

2. Zabezpieczeniem kredytu długoterminowego będzie weksel in blanco.

§ 3. Uchyla się Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 72/19 (PDF, 98,13 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-11-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-15