78/19

Zarządzenie Nr 78/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)"

Na podstawie art. 19, ust. 2, art. 20 i art. 21, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)” w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Paweł Pura - członek.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 78/19 (PDF, 230,53 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)" (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-12-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-12-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-12-06