82/19

Zarządzenie Nr 82/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z § 6 ust. 1 pkt 6 i § 8 uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3168) zarządzam, co następuje:

§ 1. Umarzam należności pieniężne przysługujące Gminie Mielnik w kwocie 1.438,99 zł i odsetki w kwocie 381,76 zł do dnia umorzenia, najemcy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik wykorzystywanej jako tymczasowy lokal mieszkalny.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 82/19 (PDF, 99,29 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-12-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-12-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-12-17