87/19

Zarządzenie Nr 87/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Mielniku

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Udzielam pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Wielogórskiemu - Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Mielniku do dokonywania wszelkich czynności z  zakresu zwykłego zarządu, związanych z  funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku, w  tym zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu Gminy Mielnik.

2. Zakres niniejszego pełnomocnictwa obejmuje pełnomocnictwo procesowe, upoważniające do składania oświadczeń woli i reprezentowania Gminy Mielnik przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z działalnością statutową Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 2. Pełnomocnictwo nie  obejmuje udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 3. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 maja 2019 r. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 87/19 (PDF, 97,03 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-12-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-12-30