ZARZĄDZENIE NR 67/09
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia  3 lipca 2009 r.

w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 281 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia kontroli w zakresie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania, powszechności i prawidłowości opodatkowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego, zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, prawiłowości poboru opłat przez inkasentów gminy Mielnik, powołuję Zespół Kontrolny w wymienionym niżej składzie:

1) Przewodniczący – Aneta Kasperuk – inspektor,

2) Członek – Barbara Marzena Warszycka – inspektor,

3) Członek -  Leszek Andrzej Dzierzkowski – inspektor.

§ 2. Kontroli należy dokonać zgodnie z przepisami działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.  Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), oraz w zakresie kontroli przedsiębiorcy zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.  Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w terminach określonych w planie kontroli.

§ 3. Doraźne kontrole podatkowe wszczyna się poza planem kontroli.

§ 4. Plan kontroli na 2009 r. stanowi załącznik do niniejszjego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-07-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-07-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-07-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-07-06