Zarządzenie Nr 71/09
Wójta Gminy Mielnik

z 20 sierpnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

     Na podstawie art.173 ust. 5, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami oraz § 17 Uchwały Nr XX/98/08 z dnia 19 grudnia 2008r. Rady Gminy Mielnik w sprawie budżetu gminy na 2009r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 10.524zł
Dział 852 – rozdział 85219 § 2030 – 1.524zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 2030 – 9.000zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 10.524zł
Dział 852 – rozdział 85219 § 4010 – 1.524zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 3110 – 9.000zł

Zmian dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-182/09 w sprawie dofinansowania programu" pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz FB.II.MC.3011-184/09 na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku.

§2

Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 33.200zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 33.200zł

Dział 750 - rozdział 75023 § 4280 -   1.600zł
Dział 750 - rozdział 75095 § 4210 -   6.000zł
Dział 801 - rozdział 80195 § 4170 -      600zł
Dział 853 - rozdział 85334 § 4210 - 25.000zł

§ 3

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 23.982zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4

Budżet po zmianach wynosi:
     1. Dochody ogółem: 12.501.387zł
     2. Wydatki ogółem: 14.568.643zł
     3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.067.256zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-08-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-08-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-09-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-08-25