Zarządzenie Nr 80/09
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie projektu budżetu gminy Mielnik na 2010 rok.

     Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.179, art.180 i art.181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z 2005r. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/156/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 września 2006r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się:
1. projekt budżetu gminy na 2010rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i na lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-11-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-11-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-11-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-11-20