Zarządzenie Nr 84/09
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

     Na podstawie art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) oraz § 17 Uchwały Nr XX/98/08 z dnia 19 grudnia 2008r. Rady Gminy Mielnik w sprawie budżetu gminy na 2009r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 33.322zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 2010 –  25.302zł
Dział 852 – rozdział 85212 § 2010 –  8.000zł
Dział 852 – rozdział 85213 § 2010 –  20zł

 
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 33.322zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 4010 –  800zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4110 –  122zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4120 –  20zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4300 –  179zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4430 –  24.181zł
Dział 852 – rozdział 85212 § 3110 –  7.387zł
Dział 852 – rozdział 85212 § 4110 –  213zł
Dział 852 – rozdział 85212 § 4300 –  400zł
Dział 852 – rozdział 85213 § 4130 –  20zł

Zmian dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.AK.3011-324-1/09 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów obsługi zadania, nr FB.II.MC.3011-390-2/09 w sprawie środków na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nr FB.II.BŁ.3011-358/09 w sprawie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 778zł
Dział 853 – rozdział 85395 § 2009 –      778zł
Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 778zł
Dział 853 – rozdział 85395 § 2008 –      778zł

§ 3

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 136.680zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4

Budżet po zmianach wynosi:

  1. Dochody ogółem: 13.003.903zł
  2. Wydatki ogółem: 15.103.580zł
  3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.099.677zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-01-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-01-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-01-06