Zarządzenie Nr 100/06
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 26 października 2006r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

     Na podstawie art.188 ust.1, pkt.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, zm. 2006r. Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708) oraz § 14 uchwały Nr XXIII/134/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006r w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 170.986zł

 Dział 852- rozdział 85212 § 2010  -

 147.639zł

 Dział 852- rozdział 85295 § 2030  -

 20.000zł

 Dział 854- rozdział 85415 § 2030  -

 3.347zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 170.986zł

 Dział 852- rozdział 85212 § 3110  -

 143.210zł

 Dział 852- rozdział 85212 § 4010  -

 3.700zł

 Dział 852- rozdział 85212 § 4110  -

 638zł

 Dział 852- rozdział 85212 § 4120  -

 91zł

 Dział 852- rozdział 85295 § 3110  -

 20.000zł

 Dział 854- rozdział 85415 § 3260  -

 3.347zł

Zmian dokonano na podstawie pism nr FB.II.MC.3011-363/06; FB.II.MC.3011-357/06: FB.II.MC.3011-416/06 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, zwiększenia dotacji w zakresie dożywiania oraz zwiększenia dotacji na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę: 3.700zł

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 3.700zł

Dział 921 - rozdział 92109 § 4270 - 3.700zł


Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 3.700zł

Dział 921 - rozdział 92120 § 4300 - 3.700zł

Środki przeznacza się na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków.

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 11.501.083zł

2. Wydatki ogółem : 15.015.690zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.514.607zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-10-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-08

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-08