ZARZĄDZENIE NR 91 /06

WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie realizacji uchwały Nr XXIII/133/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ postanawiam co następuje:

§ 1

Realizując postanowienia uchwały Rady Gminy Mielnik Nr XXIII/133/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty utworzonego uchwałą Nr X/46/99 Rady Gminy w Mielniku z dnia 29 października 1999r. postanawiam, że:

1. Dotychczasowi pracownicy likwidowanej jednostki tj.:

- Draniewicz Antonina,

- Ekonomiuk Anna,

- Zielińska Bogusława,

- Janiuk Teresa,

- Wyczółkowska Krystyna,

- Zienkiewicz Zinaida,

- Urbańska Wanda,

- Cieśluk Alina,

- Mantur Jarosław,

- Parafiniuk Zbigniew,

stają się z dniem 1 lipca 2006r. pracownikami Zespołu Szkół w Mielniku.

2. Kierownik likwidowanego Gminnego Zespołu Oświaty staje się z dniem 1 lipca 2006r. pracownikiem Urzędu Gminy Mielnik.

§ 2

1. Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku w terminie do dnia 23 czerwca 2006r. zwoła posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym dokona wprowadzenia niezbędnych zmian w statucie dla prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkół w Mielniku.

2. Sekretarz Gminy w terminie do dnia 23 czerwca 2006r. przygotuje projekt zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu uwzględniający zadania przejmowane do realizacji przez dotychczasowego Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty.

§ 3

1. Zobowiązania finansowe Gminnego Zespołu Oświaty nie zrealizowane, dotyczące I półrocza 2006r. przechodzą do realizacji przez Zespół Szkół w Mielniku.

2. Dyrektor Zespołu Szkół przejmuje z dniem 1 lipca 2006r. do realizacji następujące zadania:

1) obsługa administracyjna, finansowa i gospodarcza Zespołu Szkół w Mielniku,

2) organizacja dowożenia uczniów,

3) prowadzenie dożywiania uczniów,

4) realizacja inwestycji i remontów w obiektach oświatowych,

5) inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor Zespołu Szkół wystąpi do stosownych instytucji, organów i urzędów o wydanie niezbędnych dokumentów, zaświadczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z przejęcia zadań realizowanych dotychczas przez Gminny Zespół Oświaty.

4. Kierownik likwidowanej jednostki:

a) wystąpi do stosownych instytucji, organów i urzędów z wnioskami dotyczącymi likwidacji jednostki,

b) poinformuje pracowników o zmianie pracodawcy w oparciu o art. 231 Kodeksu Pracy oraz o przysługujących im prawach i obowiązkach.

5. Uporządkowaną wytworzoną dokumentację kadrowo-płacową, finansową oraz inną związaną z funkcjonowaniem oświaty Kierownik likwidowanej jednostki przekaże protokolarnie Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mielniku, a w zakresie spraw, które przechodzą do Urzędu Gminy protokolarnie do zakładowego archiwum Urzędu.

6.Majątek likwidowanego Gminnego Zespołu Oświaty wchodzi z dniem 1 lipca 2006 roku w skład majątku Zespołu Szkół za wyjątkiem wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań przejmowanych przez Urząd Gminy.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam:

1) Sekretarzowi Gminy,

2) Dyrektorowi Zespołu Szkół

3) Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświaty.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-05-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-05-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-05-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-05-30