ZARZĄDZENIE Nr 14/07

WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku

 

     Na podstawie art.30 ust2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591;z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r Nr 48,poz. 327) oraz art.36a ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991r  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256,poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542) zarządzam co następuje :

§ 1

Powierzam pani Alicji Sawczuk stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku na kolejny okres pięciu lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uprawnienia i obowiązki wynikające z powierzonego stanowiska określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r Nr 256, poz.2572 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r Nr 97,poz.674 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, a w zakresie nie uregulowanym w wymienionych ustawach - przepisy Kodeksu pracy.

§ 3

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do tego wynagrodzenia określają przepisy w sprawie wynagradzania nauczycieli, z tym że wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu zajmowanego stanowiska wynosić będzie 600(sześćset) złotych miesięcznie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-08-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-14