ZARZĄDZENIE Nr 9/07

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 maja 2007r.

 

w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie gminy Mielnik

 

     Na podstawie art. 7, ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005r., Nr 236, poz. 2008) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Z 2006r., Nr 5, poz. 33) zarządza się co następuje:

§ 1.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien dysponować:

 1. aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców, potwierdzającym prowadzenie działalności z zakresie , na który ubiega się o zezwolenie,
 2. nieruchomością stanowiącą bazę transportową  wyposażoną w:
  • miejsca postojowe dla pojazdów
  • miejsce do magazynowania pojemników i worków,
  • miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników,
 3. sprawnym technicznie, specjalistycznym transportem służącym do odbierania i transportu odpadów, którego konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonego ładunku oraz zanieczyszczanie miejsc załadunku i trasy przewozu odpadów. Sprzęt transportowy musi być oznaczony tak,  aby była możliwa identyfikacja przedsiębiorcy świadczącego usługę,
 4. urządzeniami do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki), w które zostaną wyposażeni właściciele nieruchomości, w tym urządzeniami do selektywnej zbiórki odpadów,
 5. urządzeniami dezynfekująco- myjącymi umożliwiającymi mycie i dezynfekcję posiadanego sprzętu i urządzeń,
 6. aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia w miejsce wynikające z gminnego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, a w sytuacji gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym lub wojewódzkim planie gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odzysku, odbioru lub unieszkodliwiania wszystkich strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych, odpadów opakowaniowych.
 7. możliwościami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w zakresie umożliwiającym osiąganie wskaźników odzysku i recyklingu założonych w Planie Gospodarki Odpadami,
 8. zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydanym na podstawie art. 28, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,
 9. potencjałem technicznym i finansowym  umożliwiającym zapewnienie odpowiedniego standardu higieniczno- sanitarnego świadczonych usług.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien dysponować:

 1. aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców, potwierdzającym prowadzenie działalności z zakresie , na który ubiega się o zezwolenie,
 2. nieruchomością stanowiącą bazę transportową  wyposażoną w:
  • miejsca postojowe dla pojazdów
  • miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników,
 3. homologowanym pojazdem asenizacyjnym spełniającym wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, oznakowanym tak, aby była możliwa identyfikacja przedsiębiorcy świadczącego usługi.
 4. aktualną umowę z oczyszczalnią ścieków o gotowości do przyjęcia ścieków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-05-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-13