ZARZĄDZENIE NR 32/08
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Wójta Gminy Mielnik w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego określonych ustawą.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Z-ca Wójta Gminy;
3) Członkowie Zespołu:

a) Sekretarz Gminy,
b) Inspektor ds. OC i p.poż. oraz Zarządzania Kryzysowego UG,
c) funkcjonariusz - Placówka Straży Granicznej w Mielniku,
d) Inspektor ds. Wojskowych UG,
e) Kierownik USC UG,
f) Inspektor ds. Oświaty UG,
g) Kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Mielniku,
h) Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku,
i) Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” w Mielniku,
j) Kierownik PERN „Przyjaźń” Odcinek Wschodni Adamowo,
k) Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mielniku,
l) Inspektor ds. budownictwa UG,
m) Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku,
n) Komendant Gminny Zarządu Oddziału Związku OSP RP w Mielniku,
o) Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach,

§ 3. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do składu Zespołu inne osoby.

§ 4. 1. Siedzibą Zespołu jest Urząd Gminy w Mielniku.
2. W przypadku braku możliwości wykonywani zadań Zespołu w siedzibie, zapasowym miejscem pracy Zespołu jest siedziba Zarządu Oddziału Związku OSP RP w Mielniku,
ul. Bugowa 10.

§ 5. Organizację i tryb pracy Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 6. Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu Gminy Mielnik. Członkowie Zespołu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za udział w jego pracach.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT GMINY

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-01-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-02-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-02-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-02-01