ZARZĄDZENIE NR 37/08
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 12 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

    Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr140, poz.984) oraz art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 55, poz.577, zm. Nr154, poz.1800, z 2002r. Nr113, poz.984, z 2003r. Nr 149, poz.1454, z 2004r. Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr64, poz.565, Nr 249, poz.2104)  Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 12.362.658zł - wykonanie: 12.594.874,22zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 14.403.046zł - wykonanie: 12.519.906,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych załącznik Nr 4.
5) Część opisową stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy Mielnik
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-03-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-03-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-03-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-03-13