Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2012 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza znajduje się tutaj *.
* aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy : uwagi :
XIX/134/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr IV/18/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2015r.
XIX/133/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik
XIX/132/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.
XIX/131/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
XIX/130/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025 uchwała, wraz ze zmianami do niej, traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXVII/197/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2013r.
XIX/129/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2013
XIX/128/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.
XIX/127/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia terminu i miejsca składania deklaracji

- traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XVII/94/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2016r.

- zmieniona Uchwałą Nr XXI/147/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013r.

XIX/126/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.

- traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXV/151/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 września 2017r.

- zmiany do uchwały:

 • z dniem wejścia w życie Uchwały Nr IX/47/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2015r.
 • z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXIII/168/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013r.
XIX/125/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 listopada 2015r.
 • zmiany do uchwały:
  z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXIII/167/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013r.
XIX/124/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty uchwała traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXVI/190/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013r.
XIX/123/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
XVIII/122/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012 - 2020

zmiany do uchwały:

 • Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r.
 • Uchwała Nr XXX/198/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 maja 2018r.
 • Uchwała Nr XXIII/139/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 maja 2017r.
 • Uchwała Nr XIX/107/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 listopada 2016r.
 • Uchwała Nr XIII/83/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 marca 2016r.
XVIII/121/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik

- traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXV/150/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 września 2017r.

- zmiany do uchwały:

 • z dniem wejścia w życie Uchwały IX/48/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2015r.
 • z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXIII/169/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013r.
XVIII/120/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mielnik
XVIII/119/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych uchwała traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXVI/184/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013r.
XVIII/118/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
XVIII/117/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014r.
XVIII/116/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. uchwała traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXVI/187/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013r.
XVII/115/12
z 24 października 2012r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Mielnik w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
XVII/114/12
z 24 października 2012r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XVII/113/12
z 24 października 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XVII/112/12
z 24 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
XVII/111/12
z 24 października 2012r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020
XVII/110/12
z 24 października 2012r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mielnik

zmiany do uchwały:

 • z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XX/116/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2016r.
XVII/109/12
z 24 października 2012r.
w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Słoneczne Dachy Mielnika
XVII/108/12
z 24 października 2012r.
w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik
XVI/107/12
z 29 sierpnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
XVI/106/12
z 29 sierpnia 2012r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020
XVI/105/12
z 29 sierpnia 2012r.
w sprawie podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXIX/191/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2018r.
XVI/104/12
z 29 sierpnia 2012r.
w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXIX/190/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2018r.
XVI/103/12
z 29 sierpnia 2012r.
o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej uchwała traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XVIII/99/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2016r.
XV/102/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie przyjęcia Strategii Współpracy Gminy Mielnik z organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017
XV/101/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/115/05 Rady Gminy Mielnik o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
XV/100/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin oraz ustalenia zasad odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania osób i rodzin
XV/99/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi . traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXXII/217/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2018r.
XV/98/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
XV/97/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik
XV/96/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej
 • traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XVIII/99/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2016r.
 • zmieniona Uchwałą Nr XVI/103/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r.
XV/95/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik
XV/94/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku
XV/93/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Konstantynów (woj.lubelskie) dotyczącego realizacji zadania "Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę BUG w miejscowościach Niemirów -Gnojno" .
XV/92/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik
XV/91/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XV/90/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu
XV/89/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
XV/88/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XV/87/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2011 rok
XIV/86/12
z 28 marca 2012r.
w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Trylogia Park Historyczny w Mielniku uchwała traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXI/121/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 lutego 2017r.
XIV/85/12
z 28 marca 2012r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Kudelicze i Stankowicze w gminie Mielnik
XIV/84/12
z 28 marca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
XIII/83/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009-2014
XIII/82/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik zmieniona Uchwałą Nr XV/95/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012r.
XIII/81/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020 uzupełniona Uchwałą Nr XVI/92/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2016r.
XIII/80/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014
XIII/79/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym "Głogi" w związku z realizacją inwestycji celu publicznego uchwała traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXI/139/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013r.
XIII/78/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
XIII/77/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
XIII/76/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XIII/75/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020
XIII/74/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2012-08-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-02-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-02-29