Zarządzenie Nr 27/14
Kierownika Urzędu

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

     Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r poz.594; z późn. zm.), oraz §5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r Nr 148 poz. 973) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003r Nr 169 poz.1650) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do 12 grudnia 2014r. w Urzędzie Gminy Mielnik ocenę warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

§ 2. 1. W celu przeprowadzenia oceny, o której mowa w §1 powołuje się komisję w składzie:

1) Karol Dobrzaniecki - przewodniczący,
2) Justyna Lewkowicz - członek komisji,
3) Anna Terebun - członek komisji.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1 sporządzi ocenę na podstawie indywidualnych kart oceny warunków pracy sporządzonej przez pracownika, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Z oceny należy sporządzić protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ocenę warunków pracy na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu należy również przeprowadzić po każdej zmianie organizacji pracy oraz utworzeniu nowych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 27/14 (PDF, 268,89 KB)

    Zarządzenie Nr 27/14 Kierownika Urzędu z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-11-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-11-30

Data modyfikacji: 2014-11-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-11-30