Rok 2008

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2008 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Ocena wykorzystania środków na realizację inwestycji w 2008r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji stałych Rady Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2009r.
 13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.
 14. Przedstawienie Radzie Gminy planów pracy Komisji na 2009r.:
  • Komisji Finansowo-Budżetowej
  • Komisji Rozwoju Gospodarczego
  • Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 05 grudnia 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Kontrola prowadzenia i rozliczenia remontu części hotelowej budynku przy ulicy Bugowej w Mielniku.
 2. Opracowanie planu pracy na 2009r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 03 grudnia 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Ocena przygotowania na terenie gminy do sezonu turystycznego – zima 2008/2009.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2009.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XX sesji Rady Gminy.
 4. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2009r.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jan Weremijewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 02 grudnia 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2009 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XX sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2008r. i opracowanie planu pracy na 2009r.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Witold Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 01 grudnia 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Informacja GOPS o pracy w zakresie pomocy społecznej.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2009r.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XX sesji Rady Gminy.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2009r.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Marek Patkowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 listopada 2008 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2009-2010 programu pn. "Analiza możliwości i kierunków rozwoju turystyki w gminie Mielnik".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/75/08 z dnia 27 sierpnia 2008r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009r.
 14. Informacja GOKSiR o wykonanych dochodach przez administrowanie obiektami turystycznymi, ocena przebiegu sezonu letniego oraz analiza działalności promocyjnej gminy.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 07 listopada 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Rozpatrzenie wniosków inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych do realizacji na 2009r.
 2. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:
  • zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.
  • w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu".
  • w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2009-2010 programu pn. "Analiza możliwości i kierunków rozwoju turystyki w gminie Mielnik".
  • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Mielnik.
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/75/08 z dnia 27 sierpnia 2008r.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009r.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 30 września 2008 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o uznanie kompleksów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne.
 8. Informacja z realizacji budżetu oraz wykonania inwestycji i remontów za I półrocze 2008r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2008r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 września 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Ocena przebiegu sezonu turystycznego w gminie.
 2. Analiza stanu bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie gminy.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Marek Patkowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 września 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008r.(sprawozdanie).
 2. Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych za I półrocze 2008r. - informacja o zorganizowanych przetargach i stopniu zaawansowania zaplanowanych na 2008r. inwestycji i remontów.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 sierpnia 2008 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Mielnik.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/61/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 kwietnia 2008r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Saciuka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Niemirów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie “Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XVII sesji Rady Gminy:
  • uchwała w sprawie zmiany statutu gminy Mielnik
  • uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/61/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 kwietnia 2008r.
  • uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
  • uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Mielnik.
  • uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Saciuka.
  • uchwała w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Niemirów.
  • uchwała w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie “Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 14 lipca 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Kontrola działalności i realizacji budżetu w Zespole Szkół w Mielniku.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2008 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Tokary.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Organizacji Turystycznej “Szlak Jagielloński”.
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 czerwca 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Informacja o podjętych działaniach w sprawie pozyskania środków pozabudżetowych na zadania gminne.
 2. Wypracowanie planu i kierunku zagospodarowania odpadów płynnych na terenach nieobjętych przyłączeniem do nowo powstającej oczyszczalni ścieków.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XVI sesji Rady Gminy:
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik.
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Mielnik.
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Tokary.
  • uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008r.
  • uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Organizacji Turystycznej “Szlak Jagielloński”.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 czerwca 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Ocena płatności podatków i opłat, umorzenia, podejmowane działania na rzecz likwidacji zaległości podatkowych.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 21 maja 2008 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół w Mielniku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik oraz upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 13 maja 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Analiza struktury i kosztów funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy oraz zaopiniowanie arkuszy organizacyjnych tych placówek.
 2. Ocena przygotowania na terenie gminy do sezonu turystycznego.
 3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 4. Opracowanie programu usuwania azbestu na terenie Gminy Mielnik.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XV sesji Rady Gminy.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 18 kwietnia 2008 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresy administracji rządowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2007r. perspektywy jego funkcjonowania.
 12. Dyskusja nad projektem budowy zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych i wypracowanie stanowiska Rady w przedmiocie wniosku w sprawie referendum nad tym tematem.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 01 kwietnia 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2007r. i wydanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 marca 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi i realizacji wspólnych przedsięwzięć na 2008r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIV sesji Rady Gminy.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Marek Patkowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 26 marca 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2007r.
 2. Analiza posiadanych zasobów majątkowych gminy.
 3. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIV sesji Rady Gminy.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 lutego 2008 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mielnik
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/90/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007r.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2007r.
 12. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Mielnik.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 15 lutego 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Mielnik wraz z analizą wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007r.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku z 2007r.
 4. Zaopiniowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIII sesji Rady Gminy.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 stycznia 2008 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :

 1. Opiniowanie programów działania:
  • Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Marek Patkowski

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2008-01-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29