Rok 2010

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 17 grudnia 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się III sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 30 listopada 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się I posiedzenie Sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych VI kadencji.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady VI kadencji:
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. wybór komisji skrutacyjnej
  3. przeprowadzenie głosowania
 4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady:
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. wybór komisji skrutacyjnej
  3. przeprowadzenie głosowania
 6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy V kadencji

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 5 listopada 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Mielnik.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 października 2010 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Mielnik.
 8. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 19 października 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 29 września 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 8. Podjęcie uchwały dotyczącej formy prowadzenia gospodarki komunalnej po 1 stycznia 2011r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 24 września 2010 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących Zakładu Gospodarki Komunalnej:
  • uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku,
  • uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 10 września 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 07 września 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 06 sierpnia 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zawieszonych przez Państwową Komunikację Samochodową w Siemiatyczach kursów autobusów, a realizowanych na terenie gminy Mielnik.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy bezrobotnym pt. Praca na rzecz gminy - moją szansą.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 lipca 2010 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dofinansowania zawieszonych przez Państwową Komunikację Samochodową w Siemiatyczach kursów autobusów, a realizowanych na terenie gminy Mielnik.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu osłonowego dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy bezrobotnym pt. Praca na rzecz gminy - moją szansą.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009-2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów gier i zabaw znajdujących się na terenie gminy Mielnik.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w podziale gminy Mielnik na obwody głosowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku za 2009r. i perspektywy jego funkcjonowania.
 12. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego – lato 2010.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 23 czerwca 2010 roku o godz.8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Kontrola działalności i realizacji budżetu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 15 czerwca 2010 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego – lato 2010.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2009r. i perspektywy jego funkcjonowania.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXXIII sesji Rady Gminy:
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009-2014,
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów gier i zabaw znajdujących się na terenie gminy Mielnik,
  • o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Mielnik,
  • w sprawie dokonania zmian w podziale gminy Mielnik na obwody głosowania,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku za 2009r. i perspektywy jego funkcjonowania.
 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 20 kwietnia 2010 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r. i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomosci gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz 3 lata.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 30 marca 2010 roku o godz.8:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2009r. i wydanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Przewodniczący Komisji

Jerzy Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 26 marca 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 10. Ocena wykorzystania środków pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 17 marca 2010 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Analiza realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009r. z zakresu realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2009r.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Witold Terebun


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 16 marca 2010 roku o godz.12:30 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Informacja z realizacji uchwały Nr XXV/149/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2014.
 2. Informacja kierownictwa Gminnego Ośrodka Zdrowia o funkcjonowaniu i podjętych działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej realizowanej przy współpracy Gminy – Profilaktyczny program zdrowotny na lata 2009-2014.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2009r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXXI sesji Rady Gminy.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Marek Patkowski


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 16 marca 2010 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad :
 1. Ocena dotychczasowego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz prognozy na przyszłość.
 2. Sprawozdanie Urzędu Gminy z podjętych działań w celu pozyskania środków pozabudżetowych.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2009r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXXI sesji Rady Gminy.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jan Weremijewicz


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 23 lutego 2010 roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Homoty.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009r.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2009r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc


OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 16 lutego 2010 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Homoty.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009r.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2009r.
 8. Opiniowanie programów działania :
  • Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku,
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku.
 9. Analiza i wypracowanie kierunków pomocy przy budowie oczyszczalni.
 10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2010-02-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29